Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

SiGNATANKS B.V.

1. Definities:
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
- SiGNATANKS B.V.: producent en/of leverancier  SiGNATANKS B.V. ,
- koper: de partij met wie SiGNATANKS B.V. een overeenkomst sluit tot levering van producten en/of zaken,
- aanbieding: de door SiGNATANKS B.V. geoffreerde levering van producten en/of zaken,
  aanvraag van koper tot levering van producten en/of zaken door SiGNATANKS B.V..
- overeenkomst: de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding,
  partijen: SiGNATANKS B.V. en de koper gezamenlijk.

2. Toepassing:
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van verkoop en levering (daaronder tevens begrepen de offertes en onderhandelingen voorafgaande aan de
overeenkomsten) waarbij SiGNATANKS B.V. als partij betrokken is.
2.2. De toepasselijkheid van de door koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Partijen binden zich aan elke gewoonte en alle handelwijzen binnen de handelsbranche van SiGNATANKS B.V. tenzij daarvan uitdrukkelijk bij overeenkomst wordt afgeweken en/of in deze voorwaarden anders wordt bepaald.

3. Offertes:
3.1. Alle offertes van SiGNATANKS B.V. zijn vrijblijvend, tenzij anders overeen gekomen. Prijsstijgingen en wijzigingen zullen worden doorberekend. SiGNATANKS B.V. kan haar offertes steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij SiGNATANKS B.V. bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een vaste termijn voor aanvaarding niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod van de zijde van SiGNATANKS B.V. dan kan SiGNATANKS B.V. het aanbod als vervallen beschouwen indien de koper na verloop van 4 weken na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat SiGNATANKS B.V. daarvoor een nadere mededeling dient te doen. Een door SiGNATANKS B.V. gedaan mondeling of handgeschreven aanbod moet onmiddellijk worden aanvaard door degene tot wie het gericht is, anders is het vervallen, tenzij SiGNATANKS B.V. uitdrukkelijk laat weten dat dit niet het geval is.
3.2. Indien een order zonder prijsaanvraag wordt gegeven, dan wordt deze order onafhankelijk van een eventueel in het verleden gemaakte offerte door SiGNATANKS B.V. tegen de gangbare marktprijs inclusief de daarbij behorende korting uitgevoerd. Waarbij de omvangskorting wordt verrekend.
3.3. SiGNATANKS B.V. kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen tenzij deze afspraken door wel daartoe bevoegde personen zijdens SiGNATANKS B.V. alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot wie het aanbod gericht is.
3.4. Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het product zonder dat de zaak daaraan hoeft te beantwoorden. Wel zonder aantasting van de specificaties van het product.

4. Overeenkomsten:
4.1. Overeenkomsten komen tot stand doordat de koper de aanbieding van SiGNATANKS B.V. ondertekend aan SiGNATANKS B.V. retourneert voordat de aanbieding vervalt tenzij hiervan door SiGNATANKS B.V. bij de aanbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken. Indien de koper de aanbieding van SiGNATANKS B.V. eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit van de overeenkomst, na schriftelijke aanvaarding ervan door SiGNATANKS B.V..
4.2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 komt er eveneens een overeenkomst tot stand indien SiGNATANKS B.V. na aanvraag van de koper de order schriftelijk aan de koper bevestigt. De inhoud van de orderbevestiging van SiGNATANKS B.V. bepaalt de inhoud van de overeenkomst.

4.3. Indien de koper krachtens de overeenkomst de vorm, de afmeting of andere kenmerken van de zaken nader moet bepalen en de koper die specificatie niet op het overeengekomen tijdstip of binnen een redelijke termijn na de ontvangst van een daartoe strekkend verzoek van SiGNATANKS B.V. aangeeft, kan SiGNATANKS B.V. onverminderd zijn eventuele andere rechten, zelf overgaan tot specificatie in overeenstemming met de bij SiGNATANKS B.V. op dat moment bekende behoeften van de koper. Gaat SiGNATANKS B.V. zelf tot specificatie over, dan moet SiGNATANKS B.V. de bijzonderheden daarvan ter kennis van de koper brengen en hem een redelijke termijn toestaan voor een nadere specificatie. Maakt de koper na ontvangst van een zodanige mededeling niet binnen de gestelde termijn van deze mogelijkheid gebruik, dan is de door SiGNATANKS B.V. verrichte specificatie bindend.
4.4. Tenzij anders overeengekomen behoudt SiGNATANKS B.V. zich het recht voor de af te leveren goederen te voorzien van zijn naam en/of handelsmerk.
4.5. Distributie, met of zonder doorverkoop, van gekochte producten van het assortiment van SiGNATANKS B.V. naar het buitenland is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SiGNATANKS B.V..
4.6. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen waarbij de schriftelijke bevestiging van SiGNATANKS B.V. bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs.

5. Prijzen:
5.1. Alle prijzen zijn ofwel af-magazijn, ofwel franco werk ongelost conform de aan de koper verstrekte prijslijst of offerte van SiGNATANKS B.V..
5.2. Prijzen gelden per aantal, per strekkende meter dan wel per pallet of andere eenheid en zijn exclusief de geldende omzetbelasting.
5.3. Indien levering af-magazijn geschiedt, is de prijs inclusief verpakking en laden en exclusief
Transportkosten en exclusief eventueel lossen van de zending.
5.4. Indien na de datum van de aanbieding, ook indien SiGNATANKS B.V. een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is SiGNATANKS B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
5.5. Levering van producten voorzien van een Sim-kaart zijn verbonden aan een standaard contract periode van minimaal 3 jaar. Ontbinding binnen 3 jaar zal directe en volledige betaling van de resterende termijn tot gevolg hebben.
5.6. SiGNATANKS B.V. is ook na de totstandkoming van de overeenkomst bevoegd prijzen aan te passen aan de meest recente prijslijst of offerte van SiGNATANKS B.V. geldend ten tijde van de aflevering. Dit vooraf kenbaar makend op schrift aan koper. Koper is in geval van deze prijsverhoging bevoegd de overeenkomst te annuleren op voorwaarde dat deze annulering tijdig, dat wil zeggen vóór de productie van klant specifieke goederen, danwel vóór de aflevering van handelsgoederen door SiGNATANKS B.V. van de gekochte zaken, schriftelijk aan SiGNATANKS B.V. wordt medegedeeld.

6. Levertijden, levering en risico:
6.1. De tussen SiGNATANKS B.V. en de koper overeengekomen levertijden worden door SiGNATANKS B.V. zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. SiGNATANKS B.V. spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.
6.2. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of onzorgvuldigheid van SiGNATANKS B.V..
6.3. De koper kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst en/of de betaling van de zaken weigeren.
6.4. De aflevering geschiedt af-magazijn of franco werk ongelost, conform de aan de koper verstrekte
prijslijst of offerte van SiGNATANKS B.V. en hetgeen is overeengekomen.
6.5. Bij aflevering af-magazijn worden de zaken geacht door SiGNATANKS B.V. te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard zodra de zaken in of op de vervoermiddelen zijn geladen.
6.6. Bij aflevering franco werk ongelost worden de zaken geacht door SiGNATANKS B.V. te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd.
6.7. De koper is aansprakelijk voor de koopprijs, de kosten van SiGNATANKS B.V. en de schade van SiGNATANKS B.V. indien de koper verzuimt de handeling te verrichten waarmee hij aan aflevering moet meewerken.  Ook bij het niet kunnen lossen zullen alle voortkomende kosten op koper verhaalt worden.
6.8. Ingeval van aflevering franco werk ongelost moet SiGNATANKS B.V. die overeenkomsten sluiten die nodig zijn voor het vervoer naar de overeengekomen of vastgestelde plaats, zulks met naar het redelijk oordeel van SiGNATANKS B.V. passende vervoermiddelen en onder de voor zodanig vervoer, naar het redelijk oordeel van SiGNATANKS B.V., gebruikelijke voorwaarden.
6.9. Indien niet franco werk ongelost wordt afgeleverd, is SiGNATANKS B.V. niet aansprakelijk voor de keuze van de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden en risico’s die op het vervoer van toepassing zijn.
6.10. Bij aflevering franco werk ongelost zal voor elke vracht dertig losminuten worden toegestaan, gerekend vanaf de aankomst tijdens normale werktijden. Indien meer dan dertig losminuten, daaronder uitdrukkelijk begrepen de wachttijd, benodigd zijn kan SiGNATANKS B.V. deze extra tijd in rekening brengen bij de koper.
6.11. Bij aflevering franco werk ongelost behoeft SiGNATANKS B.V. de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan komen, e.e.a. ter beoordeling van SiGNATANKS B.V..
6.12. SiGNATANKS B.V. is gerechtigd de verschuldigde prestaties in gedeelten na te komen.
6.13. De koper zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.
6.14. SiGNATANKS B.V. zal bij levering franco werk ongelost een verzekering afsluiten met betrekking tot het vervoer van de zaken.

7. Betaling
7.1. Facturatie geschiedt uitsluitend digitaal. Eventuele geprinte versie(s) is/zijn tegen € 3,- administratiekosten per factuur verkrijgbaar.
7.1.1. De betaling geschiedt in elk geval binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door SiGNATANKS B.V.
aangegeven wijze tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door klant bepaalde betaaltermijn(en) vermeld in leveringsvoorwaarden worden door SiGNATANKS B.V.  niet geaccepteerd. Betaling dient te geschieden effectief in €uro’s en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
7.2. Indien de overeenkomst tevens het vervoer van zaken omvat kan SiGNATANKS B.V. de zaken verzenden met het beding dat de zaken of de daarop betrekking hebbende documenten slechts tegen betaling van de prijs aan de koper worden afgegeven, ook indien zulks niet in de orderbevestiging is vermeld.
7.3. Indien SiGNATANKS B.V. dan wel een derde namens SiGNATANKS B.V. overgaat tot het inschakelen van derden voor de (gerechtelijke) invordering dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van koper met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag en voorts met een minimum van € 500,00 te vermeerderen met BTW.
7.4. Indien de koper niet tijdig betaald worden alle betalingsverplichtingen van de koper ongeacht of
SiGNATANKS B.V. ter zake reeds heeft gefactureerd terstond opeisbaar en wordt hierover vanaf de vervaldag rentedragend tegen 10 % bovenop de EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) berekend.
7.4.1 SiGNATANKS B.V. is gerechtigd op het factuurbedrag  standaard  netto 1% krediettoeslag in rekening te brengen voor 2 maanden betaaltermijn. Dit bedrag kan in mindering worden gebracht op het totaalbedrag indien binnen de door SiGNATANKS B.V. gestelde betalingstermijn de betaling van het gehele bedrag plaatsvind! Bij verdere overschrijding van de betalingstermijn is punt 7.4 van toepassing.
7.5. Betalingen door of vanwege de koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door de koper verschuldigde kosten, de door de koper verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen ongeacht andersluidende aanwijzing van de koper.

8. Eigendomsvoorbehoud:
8.1. SiGNATANKS B.V. behoudt zich het eigendom voor van alle door SiGNATANKS B.V. aan de koper geleverde goederen totdat de aannemingssom of (koop)prijs van deze goederen en de in het kader van de
verwerking van de goederen nader te verrichten prestaties, zoals het uitvoeren van werkzaamheden,
geheel is voldaan daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit
eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval SiGNATANKS B.V. op de koper vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens SiGNATANKS B.V.. Het is de koper niet toegestaan om geleverde goederen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom van geleverde goederen niet op de koper is overgegaan.
8.2. SiGNATANKS B.V. behoudt zich het stil pandrecht voor op de door SiGNATANKS B.V. geleverde goederen zodra SiGNATANKS B.V. om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliest, zulks tot zekerheid van de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van SiGNATANKS B.V. op de koper, die ter zake van rente en buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen.
8.3. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het de koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening te verwerken of daarover te beschikken.
8.4. Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld is SiGNATANKS B.V. gerechtigd de zaken die aan hem toebehoren zelf voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De koper verleent SiGNATANKS B.V. onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

9. Keuring en reclame
9.1. De koper is gehouden om toe te leveren goederen voor de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid goederen en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade op de vrachtbrief te worden vermeld en tevens binnen 7 dagen na aankomst op de plaats van (af)levering schriftelijk aan SiGNATANKS B.V. te worden gemeld.
9.2. In geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in oppervlaktestructuur heeft de koper niet het recht om af te keuren.
9.3. Koper is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van alle door hem verschafte (technische) gegevens. Eventuele fouten in tekeningen (productietekeningen daaronder begrepen), berekeningen en wat dies meer zij, die gebaseerd zijn op de door of vanwege koper verschafte gegevens zijn geheel voor rekening van de koper.
9.4. Koper wordt geacht bekend te zijn met de montagevoorschriften van SiGNATANKS B.V. zoals deze luiden op de dag van het tot stand komen van de overeenkomst.
9.5. Het recht van de koper om zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij zichtbare tekortkomingen indien de koper niet binnen 7 dagen na de aflevering SiGNATANKS B.V. hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd. Een tijdige reclame geeft de koper in geen geval het recht om betalingen op te schorten en/of te verrekenen.
9.6. Het recht van de koper om zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien de koper niet binnen 7 dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken SiGNATANKS B.V. hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.
9.7. De rechten van de koper als genoemd in artikel 9.5 en 9.6 vervallen in elk geval na verwerking van de geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door SiGNATANKS B.V. ter zake van de producten afgegeven garantie.
9.8. De koper dient SiGNATANKS B.V. binnen een termijn van drie weken schriftelijk aansprakelijk te stellen, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek dat aanspraak geeft op de door SiGNATANKS B.V. afgegeven garantie, is ontdekt dan wel door een zorgvuldig koper ontdekt had kunnen worden, bij gebreke waarvan de aanspraak uit garantie vervalt.

10. Zekerheid
10.1. Indien er een goede grond bestaat dat de koper haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de koper verplicht op eerste verzoek van SiGNATANKS B.V. terstond genoegzaam en in de door SiGNATANKS B.V. gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de koper daaraan niet heeft voldaan, is SiGNATANKS B.V. gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten.
10.2. Indien de koper aan een verzoek, als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al haar verplichtingen direct opeisbaar.
10.3. Heeft SiGNATANKS B.V. de zaken reeds verzonden voordat aan SiGNATANKS B.V. omstandigheden blijken op grond waarvan SiGNATANKS B.V. redelijke gronden heeft te vrezen dat de koper haar verplichtingen niet zal nakomen, dan kan zij er zich tegen verzetten dat de zaken aan de koper worden afgegeven, zelfs al heeft de koper reeds een document in zijn bezit dat hem recht geeft op onvoorwaardelijke aflevering door SiGNATANKS B.V.. SiGNATANKS B.V. dient de koper van deze opschorting op de hoogte te stellen, en zal met nakoming voortgaan indien en zodra de koper voldoende zekerheid stelt.

11. Aansprakelijkheid
11.1. De aansprakelijkheid van SiGNATANKS B.V., als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere andere
aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan
vergoeding van de factuurwaarde, dan wel  her belevering van soortgelijke zaken, zulks ter keuze van koper en voor zover SiGNATANKS B.V. in staat is om soortgelijke zaken te leveren.
11.2. SiGNATANKS B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de installatie en/of bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.
11.3. In geval van levering van producten door SiGNATANKS B.V. die zij van derden heeft gekocht, verstrekt SiGNATANKS B.V. op deze producten slechts garantie indien en voor zover zij hiervoor een garantie van haar leveranciers verkrijgt.
11.4. Indien SiGNATANKS B.V. door derden wordt aangesproken terzake van schade vrijwaart de koper SiGNATANKS B.V. voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevende ondergeschikten van SiGNATANKS B.V..
11.5. SiGNATANKS B.V. is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens SiGNATANKS B.V. heeft voldaan.
11.6 Producten, die wettelijk door een daartoe bevoegde instantie of persoon moet worden geplaatst of verwerkt, moeten ten alle tijden door deze instantie geplaatst of verwerkt worden volgens de officiële wettelijke dan geldende richtlijnen.  SiGNATANKS B.V. verwerpt elke aansprakelijkheid indien dit niet volgens wetgeving is uitgevoerd. Klant kan hier vooraf schriftelijk navraag van doen bij SiGNATANKS B.V. maar nooit achteraf verwijtend reageren op foutieve en niet wettelijk verplichte installatie of verwerking van de geleverde producten.
11.7. Indien de koper SiGNATANKS B.V. kan aanspreken op de door SiGNATANKS B.V. afgegeven garantie, is de mate waarin en de wijze waarop reparatie zal plaatsvinden, ter beoordeling van SiGNATANKS B.V..

12. Einde overeenkomst
12.1. SiGNATANKS B.V. kan de overeenkomst met de koper ontbinden:
a. indien de tekortkoming in de nakoming door de koper van een op hem rustende verplichting
een wezenlijke tekortkoming vormt hetgeen onder meer het geval is indien de koper niet
tijdig de prijs betaalt of terzake niet of niet tijdig in ontvangst neemt;
b. in geval de koper failliet verklaard wordt, dan wel hem surséance van betaling wordt verleend;
c. in geval een aanvraag voor kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet in
voldoende mate wordt gehonoreerd;
d. in geval de koper niet voldoet aan een verzoek van SiGNATANKS B.V. om zekerheid te verschaffen 
overeenkomstig artikel 10.
12.2. Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der afleveringen door SiGNATANKS B.V. aan de koper, SiGNATANKS B.V. een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan SiGNATANKS B.V., mits binnen een redelijke termijn, de overeenkomst voor de toekomst ontbonden verklaren.
12.3. SiGNATANKS B.V. kan de koper schriftelijk toestemming geven de overeenkomst te annuleren tegen betaling door de koper van een redelijke vergoeding voor het door SiGNATANKS B.V. geleden verlies of de gederfde winst.
12.4. In geval SiGNATANKS B.V. de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, zal al hetgeen SiGNATANKS B.V. uit welke hoofde dan ook van de koper te vorderen heeft terstond opeisbaar .


13.   Overmacht
13.1. In geval van overmacht is SiGNATANKS B.V. gerechtigd de overeenkomst te annuleren of haar
leveringsverplichting op te schorten.
13.2. In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt als overmacht voor SiGNATANKS B.V. staking in de ruimste zin des woords en het geval dat leveranciers van SiGNATANKS B.V. in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan SiGNATANKS B.V. de producten betrekt.

14. Intellectueel eigendom
14.1.  Alle door SiGNATANKS B.V. vervaardigde tekeningen, berekeningen en alle overige documentatie blijft eigendom van SiGNATANKS B.V.. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de daarop voorkomende
constructies, constructievormen of details is niet toegestaan en leidt tot schadeplichtigheid jegens
SiGNATANKS B.V.. De koper is niet gerechtigd deze bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze  aan hem bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij SiGNATANKS B.V. hiervoor  schriftelijke toestemming geeft. Bij overtreding van dit artikel is de koper voor iedere overtreding
een boete van € 5.000,00 aan SiGNATANKS B.V. verschuldigd, ongeacht alle overige rechten van SiGNATANKS B.V..
14.2. Indien en voor zover door SiGNATANKS B.V. goederen worden geleverd voorzien van haar handelsmerk, berusten alle rechten met betrekking tot deze handelsmerken uitsluitend bij SiGNATANKS B.V. en zal koper desgevraagd aan SiGNATANKS B.V. alle medewerking verlenen om de merkenrechten van SiGNATANKS B.V.  onverkort ten behoeve van SiGNATANKS B.V. te handhaven.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1. Alle door SiGNATANKS B.V. aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingende karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden.
15.2. Eventuele geschillen tussen SiGNATANKS B.V. en koper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats nabij de vestiging van SiGNATANKS B.V.. De koper heeft evenwel tot een maand nadat SiGNATANKS B.V. zich jegens hem op dit beding heeft beroepen, het recht de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

16. Depot voorwaarden
16.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel. Voor verdere informatie of een kopie van deze leveringsvoorwaarden zie website: www.SiGNATANKS.com.

Algemene Leveringsvoorwaarden Webshop

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van SiGNATANKS B.V.. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van SiGNATANKS B.V.. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. SiGNATANKS B.V. behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door SiGNATANKS B.V. erkend.
1.4 SiGNATANKS B.V. garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal SiGNATANKS B.V. bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van SiGNATANKS B.V. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door SiGNATANKS B.V. geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de eindgebruikers webwinkelsite gedeelte zijn in Euro's en exclusief de geldende % BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan SiGNATANKS B.V. heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij SiGNATANKS B.V.. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt SiGNATANKS B.V. er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door SiGNATANKS B.V. aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij SiGNATANKS B.V. slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:
• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
• de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij SiGNATANKS B.V., dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van SiGNATANKS B.V.. SiGNATANKS B.V. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 SiGNATANKS B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 SiGNATANKS B.V. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan SiGNATANKS B.V.) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan SiGNATANKS B.V.. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan SiGNATANKS B.V. schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door SiGNATANKS B.V. gegrond worden bevonden, zal SiGNATANKS B.V. naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van SiGNATANKS B.V. en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van SiGNATANKS B.V.) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van SiGNATANKS B.V. gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van SiGNATANKS B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 SiGNATANKS B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens SiGNATANKS B.V. in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van SiGNATANKS B.V. en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt SiGNATANKS B.V. zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden SiGNATANKS B.V. slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van SiGNATANKS B.V. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 SiGNATANKS B.V. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen SiGNATANKS B.V. en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door SiGNATANKS B.V. op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2. Distributie, met of zonder doorverkoop, van gekochte producten van het assortiment van SiGNATANKS B.V. naar het buitenland is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SiGNATANKS B.V..
8.3 SiGNATANKS B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van SiGNATANKS B.V. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 SiGNATANKS B.V. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van SiGNATANKS B.V. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 SiGNATANKS B.V. behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is SiGNATANKS B.V. gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien SiGNATANKS B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Producten, die wettelijk door een daartoe bevoegde instantie of persoon moet worden geplaatst of verwerkt, moeten ten alle tijden door deze instantie geplaatst of verwerkt worden volgens de officiële wettelijke dan geldende richtlijnen.  SiGNATANKS B.V. verwerpt elke aansprakelijkheid indien dit niet volgens wetgeving is uitgevoerd. Klant kan hier vooraf schriftelijk navraag van doen bij SiGNATANKS B.V. maar nooit achteraf verwijtend reageren op foutieve en niet wettelijk verplichte installatie of verwerking van de geleverde producten.
11.2 SiGNATANKS B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door SiGNATANKS B.V. aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij SiGNATANKS B.V. zolang de afnemer de vorderingen van SiGNATANKS B.V. uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van SiGNATANKS B.V. wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door SiGNATANKS B.V. geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan SiGNATANKS B.V. of een door SiGNATANKS B.V. aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin SiGNATANKS B.V. haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht SiGNATANKS B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan SiGNATANKS B.V..

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen SiGNATANKS B.V. en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Roermond kennis, tenzij SiGNATANKS B.V. er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.